Роза

»
»

О Б Я В А
НА  ВНИМАНИЕТО  НА  ОБЩЕСТВЕНОСТТА  И  ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ  ЛИЦА

        На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за  условията и реда за извършване на ОВОС,                             „АНДЕЗИТ”ООД  гр. Бургас , уведомява  обществеността  и  засегнатото  население  за инвестиционното си    предложение

-ДОБИВ НА СКАЛЕН БЛОК ОТ НАХОДИЩЕ „РОЗА", НАМИРАЩО СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БРЕЖАНА,                                КМЕТСТВО   ТЪРНОВЦИ,  ОБЩ. ДЖЕБЕЛ.

За  контакти:

„АНДЕЗИТ”ООД, ЕИК 812161713
Седалище и адрес на управление : гр. Бургас 8000, ж.к.”Победа”, ул.Чаталджа №3
Пълен пощенски адрес: гр. Бургас 8000, ж.к.”По6еда”, ул.Чаталджа № 3   телефон : 056 854 155                                                           e-mail: andezit@andezit-bg.com           
Управител   на   фирмата    — инж. Киро  Русев
Лице за  контати: д-р инж.Тодор Цонков — Гл. инж. „Андезит”ООД   GSM: 0888666453 . 
                                                                                                  
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ - Хасково, Кметство с.Търновци и Община Джебел.

Предложението не е  ново.                                                                                                                                                 
За  това  инвестиционно  предложение   РИОСВ  Хасково  има  решение № ХА-97-ПР-2013г. - да   не  се  извършва оценка  на  въздействието  върху  околната среда.   Решението  влезе  в  сила  от   16.12.2013г.                                                                    
С решение на МС № 7 от 08.01.2016г. обн. ДВ бр.5 от 19.01.2016г.   „Андезит”ООД     получи  концесия  за добив на скален блок  от находище   „Роза”  за  срок  от  35г.     
Тъй  като добива  все  още  не е  започна , съгласно  чл.93 ал.8   от ЗООС,   решение № ХА-97-ПР-2013г  е  загубило  правната  сила.
За  2023г. „Андезит” ООД има  изготвен и  съгласуван  с Министерството на Енергетиката  годишен работен проект, но добивните  работи  могат  да  започнат  след  ново   решение  на  РИОСВ  Хасково.


Изтегли файлове
ОБЯВА
Скица на ПИ по КВС-приложение 1
Координатен регистър- приложение -2