Дейности

»
»

Дружеството предлага следните строителни услуги:

 Строителство на обществени, жилищни сгради и инжeнерна инфраструктура.
 Високо строителство
 Инфраструктурни проекти
 Водопроводи и канализация
 Пътища и мостове   
 Масивни, метални и стоманобетонни конструкции
 Брегоукрепване
 Укрепване на изкопи, пилоти и шлицови стени
 Оборудване и обзавеждане
 Предаване и въвеждане в експлоатация на строежите
 Гаранционна и следгаранционна поддръжка