Венец

»
»

Находището е било предмет на експлоатация в миналото, без да са били провеждани специални геоложки проучвания и през последните 5 години е преустановено. Проучената площ попада във водосбора на р. Мочурица, ляв приток на р. Тунджа и е разположена между първокласния път София – Бургас и язовир “Цанко Церковски”. Най-близкото селище, на около 3 км западно е с. Венец. Територията на находището попада в землището на това село, а административно е към община Карнобат, Бургаска област.
Теренът представлява южен склон със слаб наклон на юг към язовира под ъгъл 10 – 15° и обхваща земеделски земи ІІІ-та, ІV-та и VІІ-ма категория.
Климатът е преходно-континентален със слабо черноморско влияние и се характеризира със сравнително топла и влажна зима и слънчево и топло лято. Есента е топла и суха. Средногодишната температура е 14°С, а годишната сума на валежите – около 500 мм

Информация за концесията