Галата

»
»

Находището представлява една плавна и моноклинално издигаща се в южна посока плоскост, ограничена в източната посока от дълбоко врязан дол, имащ субмеридианна посока север - юг, спускащ се от гр. Карнобат и преминаващ през целия град. Това дере разделя плоскостта на две половини: западна и източна, на юг от проучената площ се издигат най високите коти от хълма "Хисар", достигащи 403m.
По геоложки вид, суровината за получаване на трошени фракции за пътно строителство и добавъчни материали за бетон, представлява андезито-базалтови туфозни разновидности на горнокредния вулканизъм. Минералният състав на андезитите е представен от анфиболи, авгити и биотит.
Те са здрави скали с масивна текстура и порфирна структура с порфирни минерали платоклаз, анфибол и по-рядко биотит. Сивозеленикави на цвят.
Мощността на запасите до приетата кота на изчисляване (+315m) се изменя от 29,70m.л.до 51,10m.л. средно 36,14m.л.

Информация за концесията