Българово

»
»

Кариера “Българово” се намира на 2,5 км северно от гр. Българово и на 1,5 км от спирка “Малка поляна”. От гр. Бургас отстои на 25 км, като се свързва с него по шосе и ж.п.линия. Отстои също така и на около 5 км северно от "Лукойл-Нефтохим" АД и гр. Камено. В административно отношение принадлежи към землището на гр. Българово, което е и най-близко разположеното населено място.
Като територия попада в северозападната част на Бургаската низина.
Местонахождението е част от възвишенията, спадащи към Малката Айтоска планина – Източно Средногорие.
Находището представлява хълмист терен, ограничен откъм изток от долината на р. Айтоска, която отделя гр. Българово от обекта.
Куполовидната форма е изградена от две последователни ерупции на андезитова лава през сенона. Горната част е заета от бежово-кафяви андезити и е продукт на първата ерупция. Под тях залягат андезитови туфобрекчи, продукт на втората ерупция, които са силно изветрели, имат зеленикав цвят и са известни като вулканско стъкло /40% от общата маса /.
Находището е проучено и са утвърдени запаси с Протокол №3/15.04.1961г.
Тези скали са подходяща суровина за получаване на трошени фракции за пътно строителство, ж.п. строителство, за асфалтови покрития, добавъчни материали за бетон и скални блокове за брегозащитни съоръжения.
Българитите по минерален състав, структура и текстура стоят най-близо до трахитите.
Кгн Иван Борисов ги отделя от трахитите под названието "Българити". В находището българитите са преобладаващи над вулканското стъкло с примес от андезитов туф. По своите структурни особености те се делят на два вида: дребнозърнести, почти афирни и едрозърнести порфирни с постепенен преход между тях.
Техтура масивна; цвят - ръждивочервеникав до бежов.
Структура - дребно-порфирна с характерна за ефузивните скали микролитова маса, при която микролитите образуват сноповидни и радиално-лъчести агрегати. Минералният състав е плагиоклас, калиев фелдшпат, руден минерал и апатит.
Вулканското стъкло просича целия разлив от българити. Примесено е с андезитон туф и отделни късове българит. То е силно изветряло на места глинясало с бели сферолити. Цветът му е от тъмно до тревисто-зелен, а където е по-слабо изветрено - с маслиненозелен цвят. Вулканското стъкло е много крехко и ронливо, с мидест лом, а в някои случаи и неравен. Това му позволява още при първия стадий на трошене да премине в ситните класи и да бъде отделено от останалите скални късове.

Информация за концесията:

Площ Българово-юг

Площ Българово-север