Новоселци

»
»

Баластриера "Новоселци" се намира на около 15km югозападно от гр. Бургас в района на с. Константиново, общ. Камено. Разположена е източно от селото на около 1200m, непосредствено до брега на язовир "Мандра".
Характерно за находището е, че при разпределение на глинестите частици, глинестите прослойки, пясъка и чакъла, не действа никаква закономерност. Пясъците и чакъла на плиоцена, сред които е разположено находището, представлява ивица, в която се разкриват мощни наслаги на глина. По данни от проучвателните сондажи общо за находището се разкрива следния профил:
Най горе лежат кватернерните материали представени от светло-тъмно кафяви до черни глини с мощност от 0,30 до 2m, средно 0,85m. Под тях следват плиоценските наслаги. Те започват със сивозеленикави до ръждиви глини на места песъкливи със срещани в тях варови конкреции. Мощността на глината е от 0,0 до 6,7m, средно 2,1m.
В дълбочина плиоцена продължава с пясъци, чакъл и глина, комбинирани помежду си в различни съотношения без определена закономерност, сухи и сбити. Характерна е смяната на пясъчноглинест и глинест слой без закономерност. Общо за находището преобладава повсеместно заглиняване с различна степен пясък с чакъл обикновено със светло жълто-зеленикав цвят. Съдържанието на пясъка и чакъла варират също в широки граници: пясък от 11,8 до 78,1%; чакъл от 1,7 до 71,5%.
Пластичните глини са сивокафяви, зеленикави, кафявочервени, плътни сухи с мощност от 0,5 до 4m. В тези се срещат кварцови чакъли. Пясъчните глини също съдържат различно количество чакъл. Чистите пясъци са представени като малки прослойки и лещи с дебелина 10-15cm, неиздържани по мощност и простирания.
Съвсем незакономерно и разпръснато се срещат лещи и прослойки от мазни глини от слабо до силно песъкливо уплътнение със светъл до червеникав цвят с мощност от 0 до 2m.
Въпреки липсата на закономерност в литоложко отношение се забелязва известна тенденция към относително по-голямо заглиняване в източната и южната част на находището.

Информация за концесията:

Площ Новоселци III

Площ Калов баир