Горно Езерово

»
»

Находище “Горно Езерово” се намира на 3 км югозападно от кв. Горно Езерово. Разработената кариера е свързана с кв. Горно Езерово посредством асфалтов път.
В тектонската подялба на страната разглежданият район се отнася към т.н. средногорска геосинклинална област. По-точно, заема части от североизточните покрайнини на Странджа планина, чийто завършек тук е Върлибряшката куполовидна гънка. Находището се заема от хълм с най-висока кота 146,6 метра.
Ядрото на хълма се изгражда от ефузивна задруга, под формата на потоци, покриви, кубета и дайки, обвързани от дълбока пукнатинна зона. Вулканитите са със сенонска възраст с преобладаващ андезитов състав, но с фациални изменения:
- трахиандезити; трахи-андезито-базалти
- латито-андезити; андезито-базалти
Проучените запаси са утвърдени от ДКЗ с протокол № 1290/13.08.1976 г., а отчуждените площи възлизат на 1090 дка, като до момента са нарушени 800 дка. Кариерата е разработена на три хоризонта, като най - долният е на кота 65m, а експлоатацията е заложено да приключи на кота 40m.

Информация за концесията